1. Tyto podmínky upravují podmínky záruky a odpovědnosti za výrobky dodávané společností Dubové řezivo s.r.o. (dále jen „společnost“).
 2. Společnost dodává výrobky výhradně z přírodního dřeva, jehož vlastnosti jsou dány jeho přirozenou povahou. Zákazník bere na vědomí, že charakteristika dřeva je nepravidelná a nepředvídatelná a přejímá odpovědnost za drobné nesrovnalosti jako jsou praskliny, rýhy, suky a to i později vzniklé či objevené.
 3. Zájmem společnosti je spokojený zákazník a proto jsou veškeré dodávky řešeny na základě jeho pokynů, požadavků a objednávky. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je dodáváno v obvyklé kvalitě, dle volby společnosti a neposkytuje se záruka za žádné specifické vlastnosti.
 4. Zákazník přebírá odpovědnost za zboží okamžikem převzetí a je v jeho zájmu a odpovědnosti, aby ho vhodně přepravoval, skladoval a ošetřoval. Toto může být zásadní pro pozdější vlastnosti zboží.
 5. Podmínkou záruky a odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Společnost může poskytnout pokyny k dané údržbě, avšak ta závisí i na způsobu instalace a použití zboží.
 6. Pokud není dohodnuto jinak, Instalace a použití zboží je zcela v odpovědnosti zákazníka s tím, že společnost neodpovídá ani za případná doporučení či návrhy, jež byly mezi ní a zákazníkem komunikovány. Pro bližší informace či pomoc s instalací může společnost zákazníkovi doporučit odbornou firmu.
 7. Veškeré výrobky jsou dodávány v souladu s obvyklou kvalitou s ohledem na přírodní charakter materiálu. Kvalitu výrobku zákazník kontroluje a odsouhlasuje přezkoumáním vzorku, objednávkou a nejpozději převzetím zboží. Jakékoli pozdější reklamace nesouladu s objednávkou nelze uznat.
 8. Výrobky jsou dodávané v souladu s objednanými rozměry s těmito technickými tolerancemi:
  1. řezivo z pily: odchylka 0,5 mm až 2 cm
  2. řezivo polotovar, výrobek: odchylka 0,01 mm až 3 mm
 9. V objednávce výroby spárovky (průběžné, cink), hranolů nebo lepených hranolů, je nutné uvést správný požadovaný rozměr (délka x šířka x síla) včetně počtu kusů. Je nutné uvést kvalitu dřeva a definovat jaké konkrétní strany mají byt pohledové. V případě nedoplnění těchto údajů bude výroba započata s mírnými suky do průměru 3-4 cm nebo vyspraveny suky zátkou a pohledová jedna strana. Běl bude použita do 5% v nepohledové straně Nejlépe uvést, na co bude spárovka použita, abychom věděli jak započít výrobu. V případě nedoplnění těchto údajů nebude reklamace uznána.

Nad rámec shora uvedených odchylek je třeba počítat s přirozenou roztažností dřeva a dalšími vlastnostmi, jež se můžou v čase a prostředí měnit.

 1. Společnost neodpovídá za vady způsobené třetími osobami či vyšší mocí. V případě vad, za které společnost nedopovídá, je třeba vzít v potaz, že dodané zboží je dodávané na míru a nelze jej vrátit ani částečně bez dohody se společností.
 2. Na dodávané zboží se poskytuje záruka v souladu s vystaveným záručním listem, jinak záruka není.
 3. Zákazník má právo reklamovat vady, pouze pokud vznikly vadnou výrobou ve výrobním procesu společnosti.
 4. Provedením objednávky, zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a dalšími obchodními dokumenty společnosti, že s nimi souhlasí a že bere na vědomí, že dodávka a vztahy z ní vyplývající se jimi budou řídit. Jakékoli odchylné podmínky je možné sjednat pouze písemnou formou. Veškeré dotazy, komunikace, výhrady a poptávky učiněné v průběhu sjednávaní objednávky či po něm nebudou brány v potaz.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2018

Dubové řezivo, s.r.o.